Asystent rodziny - kurs kwalifikacyjny (230 godz.)

Rekrutacja trwa, zapraszamy!
Planowane rozpoczęcie zajęć - 24 lutego 2024 r. (godz. 9.00).

W związku z pandemią COVID-19, do jej zakończenia, zajęcia na kursie mogą być realizowane w formie kształcenia na odległość (on-line). Osoby zainteresowane odbyciem kursu powinny przesłać za pomocą poczty elektronicznej wypełnione karty zgłoszeniowe (bez załączników) na skrzynkę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kurs z wyjątkiem zajęć praktycznych będzie realizowany w trybie niestacjonarnym (sobotnio-niedzielnym).

ATUTY

 • Zdobycie wiedzy z zakresu prawa, psychologii rozwojowej i osobowości, psychoprofilaktyki, terapii rodzin oraz metodyki pracy asystenta rodziny.
 • Nabycie umiejętności opracowywania oraz realizacji planu pomocy rodzinie na poziomach: socjalnym, psychologicznym, wychowawczym, społecznym, zawodowym, prawnym.
 • Rozwiniecie własnych kompetencji poprzez wzrost umiejętności komunikacyjnych oraz negocjacji i mediacji.
 • Zdobycie narządzi do tworzenia specyficznej diagnozy klinicznej jednostki oraz efektywnego planu korekcyjnego.
 • Osiągniecie umiejętności z zakresu metodyki pracy asystenta rodziny.
 • Rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu pedagogiki wychowawczej.
 • Poznanie efektywnych sposobów postępowania w sytuacji kryzysowej.

Ważna informacja:

Istnieje możliwość otrzymania dofinansowania do 100 proc. kosztów szkolenia ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. O środki z KFS można się ubiegać w powiatowych urzędach pracy.

Pobierz ulotkę informacyjną: pobierz plik PDF

Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia - pobierz plik PDF i prześlij do nas na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

ulotka

PROGRAM SZKOLENIOWY

Program kursu jest zgodny z rozporządzeniem MPiPS z 9.12.2011 w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

BLOK I

PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RODZINY

 1. Wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy 
 2. Regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

BLOK II

KOMUNIKACJA W RODZINIE

 1. Komunikacja interpersonalna 
 2. Problematyka mediacji w rodzinie 
 3. Edukacja zdrowotna 
 4. Pielęgnacja niemowląt i dzieci 
 5. Wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka 
 6. Definicja rodziny, jej struktura, funkcje oraz potrzeby i problemy 
 7. Problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem 
 8. Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
 9. Zagadnienia dotyczące uprawnień w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych 
 10. Współpraca asystenta z rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę 
 11. Problematyka interwencji kryzysowej w rodzinie

BLOK III

WARSZTAT ASYSTENTA RODZINY

 1. Metodyka pracy asystenta
 2. Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny 
 3. Etyka pracy asystenta rodziny

BLOK IV

OBSZARY PRACY ASYSTENTA Z RODZINĄ

 1. Charakterystyka problemów rodziny
 2. Analiza potrzeb i problemów rodziny 
 3. Sporządzanie planu pracy z rodziną 
 4. Doskonalenie umiejętności opiekuńczych i wychowawczych w tym umiejętności radzenia w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
 5. Organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania 
 6. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
 7. Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym 
 8. Elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego

BLOK V

PRAKTYKA ZAWODOWA W INSTYTUCJI PROWADZĄCEJ PRACĘ Z RODZINĄ

ADRESACI KURSU

 • osoby z wykształceniem średnim lub średnim niepełnym (nie wymagana matura)
 • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich chcący poszerzyć wiedzę dotyczącą zagadnień rodziny
 • pracownicy socjalni
 • psychologowie
 • pedagodzy
 • osoby pracujące w charakterze asystentów rodziny
 • osoby zajmujące się zawodowo pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną
 • pracownicy Urzędów Gmin
 • wszyscy zainteresowani pracą asystenta rodziny

ORGANIZACJA KURSU

 • nauka obejmuje 200 godz. zajęć teoretycznych i 30 godz. praktyk
 • czas trwania:
  - kurs dzienny: ok. 2 miesięcy (30 godzin tygodniowo)
  - kurs zaoczny: ok. 3 miesięcy (10 zjazdów sobotnio-niedzielnych)
 • kurs kończy się egzaminem (obroną pracy i uzyskaniem zaświadczenia)
 • zajęcia realizowane są w Biłgoraju lub w innym miejscu wskazanym przez organizatora.

Wykładowcy:

 • dr Anna Gatkowska
 • dr Edyta Sadło
 • dr Anna Mazur
 • mgr Anna Kłos
 • mgr Barbara Matysik
 • mgr Czesława Tracz

Dlaczego warto zostać asystentem rodziny?

Zgodnie z założeniami rządu w każdej gminie powinni pracować asystenci rodziny, którzy pomogą jej radzić sobie z biedą, nałogami, przemocą.

Kim jest asystent rodziny?

Od 9 czerwca 2011 r. obowiązuje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mająca na celu pomoc rodzinom, które mają kłopoty wychowawcze oraz zmienić system opieki nad dziećmi pozbawionymi opieki rodziców. Ustawa wprowadza do wykazu pracowników samorządowych zatrudnianych przez gminy i powiaty funkcję asystenta rodziny, który ma pomagać rodzinom nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach.

Za co odpowiada asystent rodziny?

Zadaniami asystenta rodziny są w szczególności:

 • prowadzenie poradnictwa i edukacji dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie informacji na temat pomocy świadczonej przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, 
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, 
 • sporządzanie planu pracy z rodziną, we współpracy z zespołem interdyscyplinarnym, 
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, 
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, 
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach, 
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną, 
 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym spokrewnionym oraz pełnoletnim wychowankom opuszczającym te rodziny. 

Jakie uprawnienia posiada asystent rodziny?

W związku z wykonywaniem zadań asystenta rodziny, ma on prawo do:

 • wględu do dokumentów zawierających dane osobowe członków rodziny, niezbędne do prowadzenia pracy z rodziną,
 • występowania do właściwych organów władzy publicznej, organizacji oraz instytucji o udzielenie informacji (w tym informacji i dokumentów zawierających dane osobowe) niezbędnych do udzielenia pomocy rodzinie.

Asystentowi rodziny, wykonującemu czynności w ramach swoich obowiązków, przysługuje ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju wpisane jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (nr ewidencyjny: 2.06/00098/2016). Rejestr prowadzi Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Koszt kursu:

 • wpisowe: 200 zł (płatne po pierwszym zjeździe)
 • czesne: 2.300 zł (płatne jednorazowo na drugim zjeździe*)
 • opłata za egzamin: 200 zł (płatne na ostatnim zjeździe)

*) Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju
ul. Włosiankarska 9a/10, 23-400 Biłgoraj
Nr konta: 96 1090 2590 0000 0001 4186 4455
Tutyłem: opłata za kurs


Drukuj